آموزش نیروی انسانی متخصص
امکانات آموزشی
انجام مطالعات نیروی انسانی و پژوهش های اقتصادی و بانکی
تشکیل اطاق های فکر وآینده نگری
طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز بانکها و نهادهای مالی