بانک سامان به منظور تقویت هر چه بیشتر کیفیت سیاستگذاری در حیطه کسب و کار در بازارهای مالی و توانمند سازی کارکنان و مدیران خود اقدام به تمرکز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بانک درموسسه تحقیق و توسعه آکادمی سامان کرده است. این موسسه که در سال 1393 تاسیس شد وظیفه دارد که با بهره گیری از توان متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بانک به فعالیت های زیر بپردازد: 

  • طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز بانکها و نهادهای مالی به منظور توانمند سازی کارکنان و ظرفیت سازی نیروی انسانی
  • انجام مطالعات نیروی انسانی و پژوهشهای اقتصادی، بانکی، ریسک، شناخت و پیش بینی بازارهای اقتصادی
  • تشکیل اطاق های فکر وآینده نگری در مورد مسائل و سیاست های اقتصادی، بانکی وحرفه ای و جمع بندی نتایج حاصله در قالب سیاستهای اجرائی

 

 برای انجام وظایف فوق موسسه تحقیق و توسعه آکادمی سامان فعالیتهای خود را در قالب طبقه بندی زیر انجام می دهد:

 الف: آموزش

  • آموزشهای عمومی کوتاه مدت: منظور از آموزشهای عمومی، آموزش کلیه دانستنی هائی است که یک فرد شاغل در بانک باید بداند. بانکداری تجهیز و تخصیص منابع، مدیریت ارتباط با مشتری، اصول اولیه بانکداری بین الملل، فرهنگ و ساختار سازمانی بانک و نظام مالی کشور، آیین نامه ها و دستورالعملها، اخلاق و رفتار سازمانی، پولشوئی، حسابداری بانکی، آخرین تحولات اقتصادی کشور و.... از جمله علومی هستند که فراگیری آنها لازمه فعالیت در بانک است. رویکرد آکادمی در آموزشهای عمومی کوتاه مدت آموزش مستمر و مجازی است و متناسب با مسئولیت و کارنامه آموزشی کارکنان انجام می گیرد.
  • آموزش زبان انگلیسی: یکی دیگر از فعالیت های آموزشی آکادمی برنامه ریزی و اجرای آموزش زبان انگلیسی برای مکالمه و فعالیت در بازارهای مالی بین المللی به مدیران و کارکنان منتخب است.
  • آموزشهای تخصصی کوتاه و بلندمدت: آکادمی با استفاده از تخصص و دانش کارشناسان داخلی و موسسات معتبر بین المللی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حرفه بانکداری می کند.

 

ب: پژوهش

یکی دیگر از فعالیتهای آکادمی سامان انجام پژوهشهای اقتصادی، بانکی و نیروی انسانی است. این پژوهشها به منظور شناخت بازارهای اقتصادی موجود و روند حرکتی آنها، بازارهای بالقوه و نوظهور، فرصتها و تهدیدهائی که سیاستهای اقتصادی (پولی، مالی و تجاری) دولت برای فعالیتهای بانک به وجود می آورند و رقابت در صنعت بانکی انجام می گیرند. تهیه بانک های اطلاعاتی از فعالیت های جاری بانک و تجزیه و تحلیل آنها، مطالعات آینده نگرانه با استفاده از اطلاعات موجود. مطالعات ریسک (اعتباری، بازار، نقدینگی و عملیاتی)، آزمون استرس، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، مدلهای مالی و  مطالعات مورد درخواست ارکان سیاستگذاری بانک از دیگر فعالیتهای پژوهشی آکادمی خواهد بود. آکادمی نتایج مطالعات خود را به شکلی مناسب در اختیار مسئولین بانک قرار می دهد.

 

ج: مشاوره

آکادمی با تشکیل اتاق های فکر و آینده پژوهی در زمینه سیاست های اقتصادی پولی، مالی وتجاری ،صنعت بانکداری و مالی، سرمایه گذاری به گرداوری نظر کارشناسان داخل و خارج از بانک می پردازد و نتیجه آن را در کنار سیاستهای اجرائی پیشنهادی به شکلی مناسب در اختیار هیئت مدیره قرار می دهد. علاوه بر این آکادمی، حسب دستور هیئت مدیره بانک، در مورد موضوعات مورد درخواست جلسات مشورتی تشکیل داده و گزارش نظر کارشناسان را در اختیار هیئت مدیره قرار می دهد.