بخش های آموزش امور شعب و توسعه سرمایه انسانی آکادمی سامان را در برنامه ریزی دوره های آموزشی همراهی می کنند.

کلیه همکاران شاغل در بانک سامان و شرکت های تابعه گروه مالی سامان مخاطبان اصلی ارائه خدمات آموزشی در آکادمی هستند.