اعضای هیات اجرایی آکادمی:

  • هیات مدیره بانک سامان
  • هیات امنای آکادمی سامان
  • رییس آکادمی سامان