دوره های آموزشی حضوری

 کلیه دوره های حضوری که در آکادمی بانک سامان اجرا می شود شامل حوزه های زیر است:

  • تخصصی بانکی
  • تخصصی غیر بانکی (دوره های فناوری اطلاعات و دوره های حقوقی)
  • عمومی

دوره عمومی نیز حوزه های زیر را شامل می شود:

  • رفتاری (شایستگی محور بانک و عمومی)
  • زبان انگلیسی
  • مهارتهای عمومی مدیریتی