آکادمی سامان در راستای کاهش هزینه های آموزش با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری و همچنین استفاده از اساتید مجرب سیستم بانکی کشور در شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز در حال برنامه ریزی و برگزاری دوره های تخصصی بانکی می باشد.