با توجه به مشکلاتی که ممکن است در خصوص حوزه وصول مطالبات برای بانک پیش آید، آکادمی سامان با همکاری مدیریت حقوقی و اساتید مجرب در این حوزه با هدف آموزشی، آسیب شناسی این موارد را بررسی و جهت جلوگیری از وقوع مشکلات آموزشهای لازم را ارائه می دهد.

 

 با توجه به مشکلاتی که ممکن است در خصوص حوزه وصول مطالبات برای بانک پیش آید، آکادمی سامان با همکاری مدیریت حقوقی و اساتید مجرب در این حوزه با هدف آموزشی، آسیب شناسی این موارد را بررسی و جهت جلوگیری از وقوع مشکلات آموزشهای لازم را ارائه می دهد.